چشمام خستس نمیدونم چرا باز این حس لعنتی میاد به سراغم یه بغض که نمیدونم کجای مغزم نشسته تا بشکنه با تلنگری....

این حس مزخرف که از درون هی به تار و پودم میخوره و زخمیشون میکنه ...

 هر چی خودم رو میزنم به اون راه هی الکی خوش میشم و نمیشه که ولش کنم ....

اه لعنتی دست از سرم بردار...

/ 0 نظر / 10 بازدید