تولد خودم!!!!!

دیروز تولدم بود .... هیچ کس سوپرایزم نکرد ....

ابجی کوچیکه فقط یادش بود و یاد بقیه انداخت نمیدونم چرا اینقدر منتظر یه سپرایز بودم ...

چرا محدوده دوستام کم شدن .... 

خدایا خیلی سوال ازت دارما یادت باشه یه وت بهم بدی...

/ 0 نظر / 9 بازدید