90-20

چه دنیای کثیفی ....

 

ای تابستون عجب فصلی بودی برای من ....

 

خیلی حرفا رو نمیشه زد ولی این روزا به شدت از بوی گندی که از ادمای این روزگار بلند میشه حالم بد میشه ....

/ 9 نظر / 6 بازدید
بهـــــــــار

اینجاست که باید گفت سکوتم از رضایت نیست .. دلم اهل شکایت نیست

نیلوفر

منم دقیقا" نظر تو رو دارم . اون قدر هم این بو زیاده که حالت داره به هم می خوره

یاور

جهان سوم جائیست که معادل فارسی ای میل؛پست الکترونیک است در حالی که هم کلمه پست و هم الکترونیک هر دو انگلیسی هستند.. وقتی ارزش ها عوض می شوند، عوضی ها با ارزش می شوند لباسها در آب کوتاه میشوند و برنج ها دراز. در درازای زندگی برنج باش و در پهنای آن، لباس. واگر عمق این پند را نفهمیدی, بدان که تنها نیستیدر به سلامتی ایرانسل که بهمون یاد داد قبول کردن بعضی پیشنهادها فقط از اعتبار ادم کم میکنه گـ ـاهـ ـی آن‌قـ ـدر مـ ـهـ ـربـ ـان مـ ـی‌شـ ـوی کـ ـه نـ ـمـ ـی‌دانـ ـم بـ ـایـ ـد کـ ـجـ ـا بـ ـه دنـ ـبـ ـال دسـ ـتـ ـه گـ ـلـ ـی کـ ـه بـ ـه آب دادی بـ ـگـ ـردم ؟!

هامونوشت

دعـــوت! بیایید و بخوانید از رنجی که می‌بریم و فریاد اعتراضی که به گوش هیچ دیارالبشری نمی‌رسد! [گل]